Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

O διαδικτυακός τόπος asibiliou.gr (εφεξής  «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»)  ψυχαγωγικού χαρακτήρα,  υποδέχεται με ενδιαφέρον και σοβαρότητα τους επισκέπτες του και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των σκοπών του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα  στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι όροι «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ», «εμείς», «εμάς» ή «μας» αναφέρονται στην επιχείρηση  του διαδικτυακού τόπου asibiliou.gr, τους διαχειριστές του και εν γένει συνεργάτες της επιχείρησης

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση πολιτικής προστασίας και ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, με οιανδήποτε ιδιότητα και εάν έρχεστε σε επαφή μαζί μας, και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και επικοινωνία και  ενσωματώνονται στους όρους χρήσης του ιστότοπου και όλων των εφαρμογών και υπηρεσιών του ΙΣΤOΤΟΠΟΥ.

Σε κάθε περίπτωση ο ΙΣΤOΤΟΠΟΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών στην παρούσα ή σε σύμβαση.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του  ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο   ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με το χρήστη,  καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Ο   ΙΣΤOΤΟΠΟΣ  δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, των σελίδων του ιστότοπου, εφαρμογών και υπηρεσιών του.

Ο   ΙΣΤOΤΟΠΟΣ  δεν  διαθέτει ή άλλως διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με το ίδιο και τις υπηρεσίες που παρέχονται, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο   ΙΣΤOΤΟΠΟΣ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους  πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από τον ίδιο τον ΙΣΤOΤΟΠΟ, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του. Ο   ΙΣΤOΤΟΠΟΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑΣ – ΣΤΟΙΧΕIΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

O υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο ιστότοπος, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: asibiliou.gr.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟN ΙΣΤOΤΟΠΟ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες του ΙΣΤOΤΟΠΟΥ ανώνυμα και χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται για αυτόν είναι κάποιες ανώνυμες πληροφορίες, όπως η IP διεύθυνση του υπολογιστή του, η ημέρα και ώρα της επίσκεψης και άλλες παρεμφερείς μη προσωπικές πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΙΣΤOΤΟΠΟΥ ή και για στατιστικούς λόγους, και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο για τους επισκέπτες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν άμεσα με ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο άτομο, ή τις αγορές του  ή πληροφορίες που επιλέγει να δώσει ο χρήστης.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται  o   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό  και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα όταν χρειαστεί να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα, για να κάνετε χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών μας, όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό ή προωθητικό διαφημιστικό υλικό ή κατά τη συμμετοχή σας σε οποιεσδήποτε ενέργειες, που έχουν σχέση με τις εφαρμογές και υπηρεσίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνεργάτες πελάτες του κλπ, όταν επικοινωνείτε μαζί μας καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όταν μας υποβάλλετε οιουδήποτε είδους έγγραφα, και όταν κάνετε πλοήγηση  στις ιστοσελίδες μας, όπου συλλέγουμε πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP address), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) κλπ., όταν μας κοινοποιούνται.

Επίσης συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε έγγραφα δικαστικών, εισαγγελικών, φορολογικών αρχών ή άλλων φορέων ή άλλων τρίτων φορέων, όπως από πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία μας και την προστασία των χρηστών μας  από απάτη, ηλεκτρονική εγκληματικότητα, φορολογικές παραβάσεις,  διακίνηση μαύρου χρήματος.

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

 ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, είτε και μεταγενέστερα.

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς που επιβάλλονται για  την  λειτουργία του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, της πρόσβασης στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ από εσάς και των παρεχόμενων υπηρεσιών του  και ιδίως για :

α) την παροχή υπηρεσιών προς εσάς,

β) την επικοινωνία με εσάς, την ενημέρωσή σας και τη διαχείριση των αιτημάτων σας,

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία και την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.) όπου απαιτείται,

δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με τις  υπηρεσίες μας,

ε) την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών πληροφοριών για της υπηρεσίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,

στ) τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός μας,

ζ)  την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον,

η) για λόγους έννομου συμφέροντός μας, όπως :

-για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.

-για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής του ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ

θ) για τη διαχείριση των παραπόνων σας

ι) την αξιολόγηση αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη προσώπων από τον  ΙΣΤΟΤΟΠΟ,

ια) επίσης μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά σας στοιχεία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας προς εσάς και την ενημέρωσή σας, σχετικά με το περιεχόμενο και  υπηρεσίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, δηλαδή για διαφημιστικούς και προωθητικούς λογους του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Αν δεν επιθυμείτε να  λαμβάνετε  ενημερωτικές   πληροφορίες,  παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε, στέλνοντας email στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω προσωπικές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε  τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας, όπου απαιτείται, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας. στέλνοντας email στην  ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ:

-το προσωπικό του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας,

-οι συνεργαζόμενοι με εμάς τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,

– τρίτοι  συνεργάτες, εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι (όπως η εταιρεία φιλοξενίας του ιστότοπου, τυχόν επεξεργαστές πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών και εν γένει ηλεκτρονικών συναλλαγών) με σκοπό την παροχή φιλοξενίας  του website, του περιεχόμενου και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω ή μέσα στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ,

-ενδιαφερόμενοι τρίτοι, όταν απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία, όπως στην περίπτωση όπου ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε εξώδικα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες, συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,

-ενδιαφερόμενοι τρίτοι, όταν ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ το θεωρεί εύλογα απαραίτητο για τη διερεύνηση, αποτροπή ή ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, υπόνοια απάτης, πιθανές απειλές ενάντια στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, τους χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου ή οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης του,

-άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για σκοπούς, όπως αποτροπή παράνομων χρήσεων των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των πολιτικών μας, και τη δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων,

– άλλοι τρίτοι, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ή σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, τηρώντας την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική και λοιπή νομοθεσία. Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα του να προβάλλετε αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που σας αφορούν, τις οποίες μπορείτε να γνωστοποιήσετε  στον  Υπεύθυνο  Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του  διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή, ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων σας, εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο, ή πρόκειται περί στοιχείων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και  τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

-Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων και τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

-Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.

-Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.

-Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

-Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το δικαίωμα πρόσβασης

-Το δικαίωμα ενημέρωσης από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και πρόσβασης σε αυτά.

-Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων: έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

– Το «δικαίωμα στη λήθη»:  εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

-Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

-Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας: σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

-Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  θα εξετάζει το αίτημα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντας σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας GDPR, εκτός εάν:

Αδυνατείτε να πείσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει νόμιμο δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος σας, θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης.

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας,  χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και θα ενημερωθείτε  για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  ικανοποιήσει αίτημά σας: α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, θα αποστείλετε email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: : [email protected]

ΑΝAΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤAΘΕΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση όμως που είστε συνεργάτης, ή έχετε κάποιας μορφής συμβάσεως με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, οι όροι της άδειας ή της συμβάσεως με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, την επικοινωνία σας προς/από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ  και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων) να χρησιμοποιηθούν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιλέξετε να μας δώσετε Προσωπικές Πληροφορίες, δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους ή άλλους χρήστες. Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  δεν κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας, χωρίς τη ρητή σας άδεια, εκτός εάν απαιτείται από νόμο ή δικαστική απόφαση ή από όρους, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα  Πολιτική.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Κατά τη διαδικασία χρήσης προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ο  ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ  μπορεί να μεταβιβάσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area), όπου η νομοθεσία γενικά δεν θεωρείται ότι καλύπτει στο ίδιο επίπεδο την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως οι νομοθεσίες των χωρών που απαρτίζουν τον ΕΟΧ, όπως προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 25 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (95/46/EC).

Αποκτώντας πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή στις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε και παρέχετε τη συναίνεσή σας σε ενδεχόμενη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό χρόνο τρίτους παρόχους,  που μπορεί να είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΧ,  όπως τις υπηρεσίες cloud και τις υπηρεσίες της Microsoft, για την αποθήκευση των email, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της, και της Google, για την παροχή των υπηρεσιών ανάλυσης. Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  χρησιμοποιεί εύλογες, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων, που προστατεύονται από τοίχο προστασίας, και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη ασφαλή σχετικά  πρότυπα.

LINKS/ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει πλέον και o ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – AΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και με κάθε τρόπο, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας,  που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με τους όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, από άλλον χρήστη ή από τρίτο μέρος. Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

COOKIES

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  επιθυμεί τη βέλτιστη  ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών του προς εσάς και επιθυμεί ο ιστότοπός του να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του και να παραδίδει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη/επισκέπτη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί cookies.

Ο όρος Cookies αναφέρεται σε μικρά αρχεία κειμένου, που εισέρχονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ή να παρέχουν πληροφορίες σε έναν διαχειριστή website σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός του.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, για την καλύτερη διαχείριση  των εφαρμογών  και υπηρεσιών του  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο,  ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη, για την επίτευξη ασφαλούς αναζήτησης, καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα. για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Περισσότερα για τα cookies και για την περίπτωση που επιθυμείτε την  απενεργοποίησή τους, στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο   ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, που παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου, ενάντια σε απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή ανάρμοστη αποκάλυψη αυτών. Ωστόσο, κανένα σύστημα υπολογιστή ή λογισμικό, ή περιεχόμενο μπορούν να είναι πλήρως ασφαλή ενάντια σε οποιοδήποτε δυνατό κίνδυνο και καθίσταται αδύνατη η εγγύηση της εξασφάλισης της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε διαδικτυακά. Παρά τα μέτρα ασφαλείας του ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι,  όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαχυθούν και σε άλλα συστήματα που είναι εκτός ελέγχου του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected] και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο και δεν έχετε ικανοποιηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,  μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός σας.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ

Η παρούσα Πολιτική δύναται να υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να προβαίνετε σε τακτική επανεξέταση του κειμένου της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική. Με την πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  10-82020