Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο asibiliou.gr.

Οι όροι «εμείς», «εμάς» ή «μας» «ιστότοπος»  αναφέρονται στον ιστότοπο asibiliou.gr, την ιδιοκτήτρια επιχείρηση, τους διαχειριστές και εν γένει συνεργάτες της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.

O παρών δικτυακός τόπος/website  asibiliou.gr (εφεξής «ιστότοπος» ) καθώς    και οι συναφείς εφαρμογές και   υπηρεσίες του,  όπως παρουσιάζονται στο περιεχόμενό του, προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες και  έχουν  ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και  των υπηρεσιών  του ιστότοπου,  προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και των Πολιτικών του ιστότοπου, που εντάσσονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν Τρίτοι Πάροχοι (όπως GOOGLE, Ιδρύματα Πληρωμών) προς το κοινό και  σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, ανήκει στον ιστότοπο,  και έχει εξασφαλιστεί  κάθε απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων που αναρτάται  σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης ή Πολιτικές, οι τελευταίοι, εφόσον δημοσιεύονται στον ιστότοπο,  θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες  Γενικούς Όρους Χρήσης, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

Οι  όροι χρήσης είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στους χρήστες  και τον ιστότοπο.

Απαιτείται από τους χρήστες, κατά τη διαδικασία πρόσβασης στον ιστότοπο και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης στον ιστότοπο και λήψης των παρεχομένων  υπηρεσιών του ιστότοπου.

Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους, μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων, που διαμορφώνει και  ορίζει  ο ιστότοπος  ή τρίτοι πάροχοι, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Η πρόσβαση, επίσκεψη ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστότοπου  και τυχόν  παροχών τρίτων, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ιστότοπο, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι ανεπιφύλακτα δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου,  καθώς και από τους Όρους Χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι τρίτοι πάροχοι στον ιστότοπο και αφορούν την εκάστοτε παροχή τους.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους του παρόντος,  σας ζητάμε να  μην κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου  και των παρεχομένων  υπηρεσιών του.

Διατηρούμε  δικαίωμα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρούμε  τροποποιούμε και ενημερώνουμε  τους Όρους Χρήσης του, μονομερώς, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Επίσης, μπορεί να προβαίνουμε  σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στον ιστότοπο οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στον ιστότοπο,  αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χρήση του ιστότοπου ή/και  λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου, να ενημερώνονται σχετικά, να ελέγχουν συχνά  τους παρόντες όρους για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων και, εφόσον απαιτείται  νέα αποδοχή, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Η συνεχής χρήση του  ιστότοπου θεωρείται  αποδοχή των τροποποιημένων ή ενημερωμένων όρων εκ μέρους του χρήστη.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν εκάστοτε τρίτοι πάροχοι στον ιστότοπο, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επισημαίνεται ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου που παρέχεται  από τρίτους παρόχους οδηγεί σε πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου εν όλω ή εν μέρει.

Στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις σελίδες του ιστότοπου  και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Δεν εγγυόμαστε  και δεν ευθυνόμαστε  για την ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, πληροφοριών και υπηρεσιών προς το χρήστη. Αποδέχεστε ότι η χρήση του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του ιστότοπου,   γίνεται από εμάς  αποκλειστικά και μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν  δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως οδηγίες ή/και  συμβουλές  ή/και ακριβείς και  έγκυρες πληροφορίες και είναι δυνατόν λόγω του ψύχαγωγικού χαρακτήρα περιεχόμενο του ιστότοπου να μην ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη δική μας  για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού ιστότοπου,  των εφαρμογών και  υπηρεσιών του  και τον  οποίο σε καμία περίπτωση παροτρύνουμε άμεσα ή έμμεσα ή δίνουμε οδηγίες  να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ο ιστότοπος δύναται μεταξύ άλλων να παρέχει υπερ-σύνδεσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Καταβάλλουμε  κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον ιστότοπο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του να γίνονται με ασφάλεια για τον χρήστη. Εντούτοις δεν δεσμευόμαστε, ούτε παρέχουμε εγγύηση, ρητή ή μη, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα, αρτιότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε  αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, ακόμη και εάν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών, και οι οποίες έχουν σχέση σε διάφορες αιτίες, όπως με τη λειτουργία ή μη, ή/ και τη χρήση  του ιστότοπου.

Επίσης δεν εγγυόμαστε  ότι οι σελίδες, εφαρμογές, υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τoυ τίθενται. Ομοίως δεν εγγυόμαστε ότι ο δικτυακός τόπος asibiliou.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά (προγράμματα, αρχεία, κωδικοί κλπ). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση o ιστότοπος.

Ο ιστότοπος δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.  Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Ο ιστότοπος ρητά αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκτέλεση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ιστότοπου και των παροχών τρίτων και την ουσία του περιεχομένου του, χωρίς περιορισμό.

Ο χρήστης του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα, χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου. Στο χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή άλλες φθορές/ απώλειες από τη χρήση του περιεχομένου του.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι ο ιστότοπος δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο και ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ (COPYRIGHT)– ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΉΜΑΤΑ

Ο ιστότοπος είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος όλου του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, βίντεο κ.λ.π. που περιλαμβάνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου (λογισμικό, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, βίντεο, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, κλπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ιστότοπου,  η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Ο ιστότοπος διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server,  αποστολή, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή ή άλλη χρήση, εκτός για αυτή που προορίζεται, αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε στοιχείων του περιεχομένου του απαγορεύεται  άνευ της εγγράφου αδείας μας.

Επιπλέον, οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και η χρήση τέτοιου περιεχομένου από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς, είναι μόνον προσωπική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αντιγραφεί, τεθεί σε άλλο δίκτυο υπολογιστών και να διανεμηθεί με άλλα μέσα επικοινωνίας ή να δημιουργηθεί παράγωγο έργο. Οποιαδήποτε απαγορευμένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η μη συμμόρφωση χρήστη  με τους όρους και  προϋποθέσεις του ιστότοπου θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, και ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχει στην κατοχή του  ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, φέροντας ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα έχει προκαλέσει σε εμάς

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων παρόχων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα οποιουδήποτε στοιχείου/μέρους του περιεχομένου τoυ ιστότοπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/LINKS  ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Μέσω   του ιστότοπου, με  κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks, banners), αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται και καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών των προσώπων.  Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Δεν πρέπει να θεωρηθεί κατ΄ ουδένα τρόπο ότι o ιστότοπος  ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή των διαφημιστικών banners ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Xρήστη του ιστότοπου διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό μας.

 

COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου/ μια σειρά από πληροφορίες σε μορφή απλού κειμένου, οι οποίες μεταφέρονται από μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, στο αντίστοιχο αρχείο του browser στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή,  που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες του ιστότοπου, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών του ιστότοπου με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη ασφαλούς αναζήτησης, για στατιστικούς λόγους ή  για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του χρήστη.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο και στο περιεχόμενό του.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και για διαφημιστικούς, προωθητικούς λόγους των υπηρεσιών μας εφόσον έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τη λειτουργία δικτύων επικοινωνίας, την ταυτόχρονη προσπάθεια εισόδου μεγάλου αριθμού ατόμων για  να κάνουν χρήση του ιστότοπου,  ή από άλλες αιτίες.

Ο ιστότοπος καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του, διατηρεί όμως το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι  ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους,  που οφείλεται στη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Παρότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του από ιούς και άλλα επιβλαβή προγράμματα αρχεία και κωδικούς, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλοίωση, απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων από την επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου,  από  μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων του από ιούς, με χρήση συστημάτων προστασίας, πριν τη χρήση του ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, στις τερματικές συσκευές του, εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA/  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΏΝ

Ο Χρήστης του ιστότοπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών εις βάρος του ιστότοπου ή τρίτων παρόχων που ανακοινώνουν περιεχόμενο στον ιστότοπο  ή λοιπών χρηστών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο εξ αιτίας παράνομης, αθέμιτης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του ιστότοπου, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον ιστότοπο για κάθε τυχόν ζημία του από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από τον ιστότοπο των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες  απαιτηθεί η χρήση κωδικών ασφαλείας, που χορηγούνται  από τον ιστότοπο  έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του ιστότοπου από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. Σε αυτή την περίπτωση η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.

Ο ιστότοπος δεν προβαίνει σε κανενός είδους διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τoν ιστότοπο για:

  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου που προσβάλλει την ιδιοκτήτρια επιχείρηση του ιστότοπου ή τρίτους που έχουν πρόσβαση στoν ιστότοπο και αντίκειται σε διάταξη νόμου, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες την προστασία της ανηλικότητας, την εμπιστευτικότητα και την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε προσώπου.
  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης/ επεξεργασίας/ δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο ή συμβάσεις,
  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου ή υλικού, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ιστότοπου ή τρίτων ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  άλλων χρηστών.

Ο  χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση του ιστότοπου δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο asibiliou.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και τερματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

O χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) του  ιστότοπου στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να εγγραφεί στο συναθροιστή αναρτήσεων (RSS feed) και να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις για τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των αναρτήσεων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για διαγραφή από το συναθροιστή.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ

Ο ιστότοπος μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, τους παρόντες Όρους και τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ανά πάσα στιγμή: α) αν ο χρήστης έχει  παραβιάσει τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή δικαστικές αποφάσεις ή το νόμο, β) ο ιστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, γ) οι εν λόγω πληροφορίες του χρήστη ελέγχονται ως ανακριβείς, δ) ο ιστότοπος αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παύσει να προσφέρει στο χρήστη οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Μετά τον τερματισμό, ο χρήστης οφείλει να διακόψει αμέσως κάθε χρήση των σελίδων,  εφαρμογών και υπηρεσιών του ιστότοπου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι, όπως τυχόν  συμπληρώνονται με Ειδικούς Όρους για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, που υπόκειται σε ειδικούς όρους, τις  Πολιτικές του ιστότοπου και τυχόν Πρόσθετους Όρους Τρίτων Παρόχων, συναποτελούν τους Όρους Χρήσης, αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος, και αντικαθιστούν όλες τις άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος μπορεί να αναθέσει/εκχωρήσει  τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο χρήστης συμφωνεί να μην αναθέσει/εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησής τους και από  εν γένει χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου, που άπτονται νομικών, ηθικών, ή άλλων θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ίδιο email [email protected]ι παρόντες όροι δημοσιεύθηκαν  και δύναται να υπόκεινται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στους ¨Όρους Χρήσης θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10-8-2020